Klienci indywidualni

Sprawy rodzinne i spadkowe

Przykłady spraw: dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci, stwierdzenie nabycia spadku, darowizny, zezwolenia sądu na dokonanie rozporządzeń majątkiem dziecka, rozwód, pozew o alimenty, regulowanie kontaktów z dzieckiem i zakresu władzy rodzicielskiej itp.

Udzielamy porad prawnych w zakresie regulowania spraw majątkowych w rodzinie. Doradzamy, co jest najkorzystniejsze i najbezpieczeniejsze w danej sytuacji: sporządzenie destamentu, dokonanie darowizn, umowa dożywocia czy inne instrumenty prawne. Przygotowujemy również w tym zakresie projekty dokumentów - testamentów, umów, pełnomocnictw i innych.

Reprezentujemy także Klientów w toku postępowań rowodowych, o alimenty, o stwierdzenie nabycia spadku i innych.

Sprawy dot. zobowiązań i praw rzeczowych

Przykłady spraw: wszekiego rodzaju umowy, powodztwa o zapłątę, powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, uwłaszczenie, zasiedzenie, eksmisja, ochrona własności, ustanowienie drogi koniecznej.

Przygotowujemy projekty umów - zarówno umów tzw. nazwanych, a więc uregulowanych w przepisach prawa (np. pożyczka, sprzedaż, najem, zlecenie) jak też nienazwanych (tzn. ukształtowanych wesług życzenia Klienta, nieureguowanych prawem).

Reprezentujemy także Klientów w toku postępowań sądowych. Pozyskujemy przed sądami i organami administracji wszelkie potrzebne dokumenty, tak, aby Klient nie musiał tego czynić samodzielnie.

Przed podjęciem się sprawy udzielamy informacji co do najwłaściwszej drogi postępowania, staramy się również ocenić szanse na wygraną.

Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

Przykłady spraw: sporządzanie umów o pracę i regulaminów, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, umowy o poufności i zakazie konkurencji, sprawy o przyznanie emerytury, renty, odszkodowania.

Sporządzamy umowy o pracę i innie umowy związane ze stosunkiem pracy. zajmujemy się także reprezentowaniem Klientów w toku spraw sądowych, w tym związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę, zapłatą zaległego wynagrodzenia, ustaleniem stosunku pracy.

Prowadzimy sprawy o ustalenie prawa do świadczeń i przyznanie odszkodowań.

Sprawy karne

Przykłady spraw: obrona w sprawach karnych i o wykroczenia, sprawy z oskarżenia prywatnego, reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Bierzemy udział w przesłuchaniach i innych czynnościach na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Sporządzamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Pomagamy w uzyskaniu warunkowego zwolnienia, odroczenia wykonania kary czy zezwolenia na odbycie jej w systemie dozoru elektronicznego.

Dochodzimy również praw pokrzywdzonych, reprezentując ich w postępowaniu przygotowawczym i zgłaszając w ich imieniu wnioski w toku postępowania sądowego, np. o naprawienie szkody.

Sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne

Przykłady spraw: uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Reprezentujemy naszych Klientów także przed organami administracji publicznej, w szczególności z zakresu prawa budowlanego.

Jeśli postępowanie skutkuje wszczęciem procedury sądowoadministracyjnej, występujemy także przed sądami administracyjnymi.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za sprawę ustalane jest zawsze indywidualnie i zależy od stopnia zawiłości sprawy i potrzebnego nakładu pracy.

Wstępna porada prawna to koszt do ok. 200 zł – jesli jednak nie zdecydujesz się powierzyć nam powadzenia sprawy, będzie to jedyny poniesiony przez Ciebie koszt. Jeśli zaś zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, poznasz orientacyjny koszt na samym początku.