RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, uprzejmie informujemy:

 • Administratorami Państwa danych osobowych są:
  1. Paweł Skóra, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Skóra Kancelaria Radcy Prawnego, NIP 9452004484, REGON 122433405,
  2. Tomasz Przewoźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Przewoźniak Kancelaria Radcy Prawnego, NIP 9451915195, REGON 122433411,

wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych „In extenso” Stalmach, Skóra, Przewoźniak s.c. Paweł Skóra, Tomasz Przewoźniak, ul. Grzegórzecka 69/111, 31-559 Kraków, NIP: 6751465286, REGON: 122432831. Współadministratorzy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej.

 • Administratorzy nie wyznaczyli inspektora ochrony danych, gdyż przetwarzanie szczególnych kategorii danych odbywa się na niewielką skalę.
 • Bezpośredni kontakt ze współadministratorami danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres email hidden; JavaScript is required , telefonicznie pod numerem 12 429 11 30 i 604 256 609 lub pisemnie na adres siedziby współadministratorów.
 • Podstawę przetwarzania danych stanowi:
  1. w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji: zgoda osoby, której dane dotyczą – podstawa wskazana jest w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; odmowa podania danych oznacza brak możliwości ubiegania się o zatrudnienie;
  2. w zakresie danych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu: cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa wskazana jest w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; współadministratorzy jako radcy prawni świadczą pomoc prawną osobom w celu dochodzenia i obronnych i praw; w niektórych przypadkach podstawą może ponadto być obowiązek prawny ciążący na administratorze, tj. podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. w zakresie danych kontrahentów: umowa, a po jej wygaśnięciu cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – podstawa wskazana jest, odpowiednio, w art. 6 ust. 1 lit. b i w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; interesy administratora polegają na ściąganiu przysługujących mu wierzytelności.
 • Wśród danych przetwarzanych mogą znajdować się dane należące do szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 RODO. Ich przetwarzanie jest co do zasady zabronione. Jednakże, współadministratorzy przetwarzają je z uwagi na okoliczności wskazane w art. 9 ust. 2 lit. f) i g) RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy bądź też przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 • Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, rekrutacji osób do zatrudnienia bądź dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.
 • Okres przetwarzania danych wynosi:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji – do momentu zakończenia procesu rekrutacji poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z wyłonionym kandydatem lub kandydatką, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. w przypadku danych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu – 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
  3. w przypadku danych osobowych kontrahentów – przez okres związania stron umową, a po jego zakończeniu do chwili zaspokojenia wzajemnych roszczeń lub ich przedawnienia.
 • Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy współadministratorów, a także sądy i organy administracji publicznej w zakresie wynikających z postępowań, na potrzeby których dane zostały zebrane. W zakresie danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą odbiorcą będzie ponadto biuro rachunkowe świadczące obsługę księgową i rachunkową współadministratorów.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Należy podkreślić, iż niektóre z tych uprawnień nie będą mogły zostać zrealizowane z uwagi na brzmienie przepisów prawa, co dotyczy zwłaszcza danych, których przechowywanie jest konieczne z uwagi na przepisy prawa.

W szczególności prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie przysługuje zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

Ponadto prawo do:

– uzyskania od współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące osoby, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO, a także kopii danych,

– żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

nie przysługuje w zakresie, w jakim radca prawny objęty jest tajemnicą radcowską – co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Z uwagi na brzmienie tego przepisu współadministratorzy nie mają także obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania w zakresie, w jakim obejmuje ich tajemnica radcowska.

 • W razie naruszeń po stronie administratora danych, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Dane gromadzone przez współadministratorów nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Jeżeli dane przetwarzane przez współadministratorów nie zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio, to pozyskane zostały od Państwa pełnomocnika, sądu lub organu prowadzącego postępowanie, w którym współadministratorzy reprezentują innego uczestnika bądź od osoby, która zwróciła się do współadministratorów z prośbą o udzielenie pomocy prawnej.